Parama verslui

 

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SKELBIA KVIETIMUS TEIKTI PARAIŠKAS 

 

Kvietimas teikti projektus galioja nuo 2019-05-07 iki 2019-07-02.

 

Detalesnė informacija apie kvietimus

 

****

 

Norėdami pradėti naują ar plėsti jau turimą verslą galite pasinaudoti lengvatinėmis paslaugomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Verslo angelų parama ar kitomis programomis. 

Europos Sąjungos struktūriniai fondai 2014-2020 m.

ES struktūrinių fondų lėšos skirtos verslumo skatinimui, įmonių produktyvumo didinimui, įmonių augimui ir plėtrai. Didelė dalis paramos teikiama mokslinių tyrimų plėtrai ir investicijoms į naują įrangą, verslo valdymo sistemas, standartų diegimą ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas labai mažų ir mažų verslų plėtros potencialo didinimui. Norint pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis įmonė turi rašyti paraišką pagal paskelbtus kvietimus.

Verslo angelai

Verslo angelas – privatus neformalus investuotojas, finansuojantis perspektyvias įmones/verslo idėjas/projektus, kartu perduodamas savo žinias, patirtį, verslo ryšius. Investavimo taikiniai – smulkios ir vidutinio dydžio bendrovės, kurių metinė apyvarta siekia iki 4,3 mln. eurų, pardavimai orientuoti į eksporto rinkas, bendrovė gyvuoja 1,5 - 2 metus bei atitinka kitus Verslo angelų fondo investavimo strategijos kriterijus. 

Subsidijos

Subsidija – tai valstybės ar savivaldybės institucijų bei kitų trečiųjų asmenų suteikiama finansinė parama, kurios nereikia grąžinti. Subsidijos gali būti skiriamos darbo užmokesčiui kompensuoti, naujų darbo vietų steigimui, projektams finansuoti, palūkanoms kompensuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose išlaidoms kompensuoti ir kt.

Subsidijas teikia:

I. Kauno rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verso skatinimo fondas
Parama teikiama informacinės sistemos kūrimui; verslumo mokymams (seminarams); naujų darbo vietų įrengimui (materialinės bazės sukūrimui); reklamos priemonėms; dalyvavimui parodose, mugėse; paraiškų ir reikiamos dokumentacijos iš ES fondų rengimo kompensavimui; jaunimo verslo pradžiai.

II. Lietuvos darbo birža 
Lietuvos darbo birža teikia finansinę pagalbą darbdaviams steigiant naujas arba pritaikant esamas darbo vietas prie ieškančiojo darbo negalius; įdarbinant darbo biržoje registruotus darbingo amžiaus asmenis; remiantiems darbų įgūdžių įgijimo procesą.

III. UAB Investicijų ir verslo garantijos
Įprastas verslo finansavimo būdas yra banko ar kredito unijos paskola. Tačiau kredito įstaiga, priimdama sprendimą dėl paskolos suteikimo, iš Jūsų pareikalaus užstato. Jei Jums nepakanka užstato, šią problemą Jums gali padėti išspręsti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). INVEGA garantuoja bankui dalį SVV subjekto paskolos (iki 80 proc.) ir kompensuoja iki 50 proc. garantuotos paskolos palūkanų. Norint pasinaudoti INVEGOS teikiama paskolos garantija reikia kreiptis į kredito įstaigą ir derėtis dėl sąlygų. Paskolų palūkanos kompensuojamos tik tada, kai paskolos yra paimtos su INVEGA garantija.

Lengvatinės paskolos 

Lengvatinės paskolos suteikiamos palankesnėmis negu rinkos sąlygomis. Dažniausiai valstybė yra tas subjektas, kuris palengvina skolininkų naštą sumokėdamas dalį metinių palūkanų tam tikrą kredito grąžinimo laikotarpį.

I. Atviras kreditų fondas (AKF)
Kreditas gali būti skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, jeigu po tokio finansavimo plečiama SVV įmonės veikla, didinamas jos konkurencingumas. Dėl lengvatinių AKF paskolų galima kreiptis į šias kredito įstaigas: AB bankas “Citadele”, UAB Medicinos bankas. 

II. Europos investicinis fondas
EIF teikia rizikos kapitalą MVĮ, ypač naujoms ir į technologijas orientuotoms įmonėms. Jis taip teikia garantijas finansinėms institucijoms (pavyzdžiui, bankams), kad jos galėtų padengti savo paskolas MVĮ. EIF nėra skolinanti institucija – jis įmonėms neteikia paskolų arba subsidijų ir tiesiogiai į jas neinvestuoja. Fondas veikia per bankus ir kitus finansinius tarpininkus.