N7 paramos aprašas

PARAMOS TEIKIMO KULTŪROS LAIVUI NEMUNO7 TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Paramos teikimo kultūros laivui NEMUNO7 tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja paramos panaudojimo tikslus, paramos teikimo tvarką ir apskaitą, numato galimus aukojimo būdus, paramos teikėjų teises ir pareigas.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatais ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais paramos skyrimą.
 3. Paramos gavėjas – viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, į. k. 303012249, adr. Pilies takas 1, Raudondvario k., Kauno r.
 4. Paramos teikėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paramą paramos gavėjui.
 5. Parama – tai paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų teikimas paramos gavėjui apraše nurodytiems tikslams.
 6. Paramos dalykas – piniginės lėšos, bet koks turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes, suteiktos paslaugos, lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos.

II SKYRIUS
PARAMOS TEIKIMAS IR PANAUDOJIMAS

 1. Paramos tikslas – rinkti paramą kultūros laivo NEMUNO7 įveiklinimui, kultūrinių ir edukacinių veiklų organizavimui, neformalaus švietimo veiklų organizavimui kultūros laive NEMUNO7.
 2. Paramos teikimo būdai:
  1. skambučiu arba trumpąja žinute trumpuoju telefono numeriu 1419 su tekstu N7 arba be teksto;
  2. bankiniu pavedimu į paramai gauti skirtą banko sąskaitą LT08 4010 0510 0594 7225 banke Luminor Bank AB, mokėjimo paskirtyje įrašant žodį PARAMA;
  3. neatlygintinai perduodant kitą turtą, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;
  4. suteikiant paslaugas.
 3. Parama taip pat gali būti lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos.
 4. Paramą teikiantis asmuo prisiima visą atsakomybę, susijusią su pateiktų asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.
 5. Gautos paramos įvertinimą ir apskaitą vykdo paramos gavėjo vyr. buhalteris.
 6. Gauta parama įvertinama ir registruojama apskaitoje vadovaujantis Apskaitos politikoje nustatyta tvarka.
 7. Paramos gavėjas kasmet VMI teikia Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą.
 8. Teisė atšaukti paramą taikoma, jei asmuo suklysta, pavyzdžiui, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti. Tokiu atveju jis privalo per tris darbo dienas nuo paramos suteikimo paramos gavėjui atlikimo kreiptis į paramos gavėją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikdamas prašymą dėl visos ar dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Paramos gavėjas, įvertinęs pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.
 9. Paramos pinigai gali būti grąžinami tik laikantis šių taisyklių ir sąlygų.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendra informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą viešinama Įstaigos internetiniame puslapyje www.kaunorajonas.lt.
 2. Už informacijos viešinimą atsako asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
 3. Aprašas gali būti keičiamas Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 4. Kontaktai informacijai: viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras; adresas: Pilies takas 1, Raudondvario k., Kauno r.; tel. +370 37 548118; el. p. info@kaunorajonas.lt.

 _____________________________

PATVIRTINTA
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorės 
2024 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮS-11